RuEn
О компании

Галоўная/Адно акно/Адміністрацыйныя працэдуры

Адміністрацыйныя працэдуры

ПЕРАЛІК

адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян» у закрытым акцыянерным таварыстве «БЕЛТЭХЭКСПАРТ»

БЛАНК ЗАЯВЫ У WORD

Назва

адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай  працэдуры

Максімальны тэрмін здзяйснення адм. працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дак., які выдаецца пры ажыц. адм. працэдуры

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭДУРЫ, ЯКІЯ АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦЦА

У АДДЗЕЛЕ БУХГАЛТАРСКАГА ЎЛІКУ

Асобы, адказныя за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур:

Вядучы бухгалтар, тэл. +375 17 389 05 42

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)

5 дзён са дня звароту

бястэрмінова

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

лісток непрацаздольнасці

даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў працы ў розных наймальнікаў

10 дзён са дня звароту, а ў выпадку запыту або прадстаўлення дакументаў і (або) іншых звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

заява

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

даведка аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліке Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанні аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)

копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей – усынавілі) дзяцей

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавіцелі), апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

адначасова

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміна цяжарнасці

заява

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камiсii

выпіскі (копіі) працоўных кніжак заяўніка і жонкі заяўніка ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

пасведчанне аб заключэнні шлюбу, - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, - 1 месяц

адначасова

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

заява

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

пасведчанні аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два пасведчанні аб нараджэнні (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліке Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў)

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне інваліда

або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змянення месца выплаты дапамогі

10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, - 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

заява

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў)

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншага дакумента, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля, апекуна (папячыцеля)

пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якія з'яўляюцца інвалідамі

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць

даведка аб памеру дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змянення месца выплаты дапамогі

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім назначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

2.13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)

лісток непрацаздольнасці

10 дзён са дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

лісток непрацаздольнасці

10 дзён са дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

лісток непрацаздольнасці

10 дзён са дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

2.18. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

5 дзён са дня звароту

бястэрмінова

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

5 дзён са дня звароту

бястэрмінова

2.24. Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

5 дзён са дня звароту

бястэрмінова

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

3 дні са дня звароту

бястэрмінова

2.35. Выплата дапамогi (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлай (загінулай)

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу заяўніка

даведка пра смерць - у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліке Беларусь

пасведчанне аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)

даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

1 працоўны дзень са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

адначасова

2.44 Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

5 дзён са дня звароту

бястэрмінова

18.7. Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

заява

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

5 працоўных дзён са дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

6 месяцаў

18.8 Выдача даведкі аб выплаце (утрыманні) падаходнага падатку з фізічных асоб у мэтах прадухілення двайнога падаткаабкладання

заява

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

5 працоўных дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бястэрмінова

18.13. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб

пашпарт або іншы дакумент, які засведчвае асобу

у дзень звароту

бястэрмінова

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭДУРЫ, ЯКІЯ АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦЦА

У АДДЗЕЛЕ КАДРАЎ

Асобы, адказныя за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур:

Начальнік аддзела кадраў, тэл. +375 17 389 04 18

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

5 дзён са дня звароту

бястэрмінова

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе

5 дзён са дня звароту

бястэрмінова

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

5 дзён са дня звароту

бястэрмінова

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

5 дзён са дня звароту

бястэрмінова

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў

5 дзён са дня звароту

бястэрмінова

усе адміністрацыйныя працэдуры ажыццяўляюцца бясплатна